Twitter-Icon Home-Icon Mail-Icon Facebook-Icon Flickr-Icon New-Logo

A splash of new colour to brighten everyone’s day

By celfogwmpas, Nov 16 2020 04:12PM


With help and support from Powys County Council and the owners of the Bargain buys building, Celf o Gwmpas are thrilled to let you know that Harlech based artist, Andrew Smith, has been commissioned to produce a series of paintings to go on permanent display in the walkway between the town car park and Station Crescent in Llandrindod Wells.


Earlier this year Celf o Gwmpas sent out a request for artists to submit ideas for the project. We wanted a series of art work which depicted the local area, people and heritage. We were blown away by the wide and varied proposals. Shortlisted artists were asked to develop their ideas further before Andrews designs were chosen.


The selection process was all done virtually, although before Andrew submitted his designs he was able to visit Llandrindod Wells and spend the day walking around the town, getting ideas and inspiration to incorporate into his designs as well as developing a feel for the area where his paintings will be on display.


For the walkway project, Andrew will be making Hygeia Frieze, which will consist of seven panels of work that combines abstract and figurative elements with bold colour, referencing aspects of the architecture and heritage of Llandrindod Wells.


Andrew is an experienced painter who works locally and internationally on public art projects and commissions, exploring colour in terms of location and scale. You can see some of his work along the Splott railway bridge in Cardiff as well as his wall mural “Hidden Shapes’ in John Street, produced as part of the Llawn International Festival in Llandudno.

Andrew has wide and varied experience of working in different countries, including Russia and Australia. His most recent residency experience in India informs his current practice.


Andrew will be visiting the town again as soon as he is able and will be working on the paintings in his studio, where for over twenty-five years he has increasingly focused on the subject of colour in painting, before they are ready to be installed. You will be able to keep up to date with the progress of the paintings via Celf o Gwmpas’s and Andrews social media pages. We hope the work will be installed early spring 2021.


Sblash o liw newydd i fywiogi diwrnod pawb


Gyda chymorth a chefnogaeth gan Gyngor Sir Powys a pherchnogion adeilad Bargain Buys, mae Celf o Gwmpas yn falch o’ch hysbysu bod artist o Harlech, Andrew Smith, wedi'i gomisiynu i gynhyrchu cyfres o baentiadau i'w harddangos yn barhaol yn y rhodfa rhwng maes parcio'r dref a Station Crescent yn Llandrindod.


Yn gynharach eleni, anfonodd Celf o Gwmpas gais i artistiaid gyflwyno syniadau ar gyfer y prosiect. Roeddem yn eisiau cyfres o waith celf a oedd yn darlunio'r ardal leol, y bobl a threftadaeth. Cawsom ein syfrdanu gan y cynigion eang ac amrywiol. Gofynnwyd i artistiaid ar y rhestr fer ddatblygu eu syniadau ymhellach cyn y dewiswyd dyluniadau Andrew.


Cafodd y broses ddethol ei wneud bron yn hollol rhithiol, er cyn i Andrew gyflwyno ei ddyluniadau, roedd wedi cael cyfle i ymweld â Llandrindod a threulio'r diwrnod yn cerdded o amgylch y dref, yn cael syniadau ac ysbrydoliaeth i'w hymgorffori yn ei ddyluniadau yn ogystal â datblygu teimlad ar gyfer yr ardal lle bydd ei baentiadau'n cael eu harddangos.


Ar gyfer y prosiect rhodfa, bydd Andrew yn creu Hygeia Frieze, a fydd yn cynnwys saith panel o waith sy'n cyfuno elfennau haniaethol a throsiadol gyda lliw beiddgar, gan gyfeirio at agweddau ar bensaernïaeth a threftadaeth Llandrindod.


Mae Andrew yn arlunydd profiadol sy'n gweithio'n lleol ac yn rhyngwladol ar brosiectau a chomisiynau celf gyhoeddus, gan archwilio lliw o ran lleoliad a graddfa. Gallwch weld rhywfaint o'i waith ar hyd pont reilffordd Sblot yng Nghaerdydd yn ogystal â'i furlun "Hidden Shapes" yn John Street, a gynhyrchwyd fel rhan o Ŵyl Ryngwladol Llawn yn Llandudno.

Mae gan Andrew brofiad eang ac amrywiol o weithio mewn gwahanol wledydd, gan gynnwys Rwsia ac Awstralia. Mae ei brofiad preswyl diweddaraf yn India yn llywio ei arfer presennol.


Bydd Andrew yn ymweld â'r dref eto cyn gynted ag y bydd hynny’n bosibl ac yn gweithio ar y paentiadau yn ei stiwdio, lle mae wedi canolbwyntio fwyfwy ar y pwnc o liw mewn peintio ers dros bum mlynedd ar hugain, cyn iddynt fod yn barod i gael eu gosod. Byddwch yn gallu cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y paentiadau drwy dudalennau cyfryngau cymdeithasol Celf o Gwmpas ac Andrew. Gobeithiwn y bydd y gwaith yn cael ei osod ar ddechrau’r gwanwyn 2021.Add a comment
* Required

WELCOME TO OUR BLOG: